Kjøpsbetingelser/salgsvilkår

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Partene

Selger er Nora Ney A C Auran, kontaktadresse: Klefstadbakkan 14 – 7070 BOSBERG, e-mail: norasbrasil@gmail.com, telefonnummer: +47 95877991, organisasjonsnummer: 924 648 686, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris/betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer tilhørende momsklasse, dersom ikke annet er angitt.
Forskuddsbetaling, og bare med Vipps.
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.
Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Produktpris på nett

Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.
Vi jobber hardt med å holde prisene på nett korrekte, men som sagt prisfeil kan forekomme. Vi tar derfor et forbehold om at feil kan oppstå. I tillegg tar vi et forbehold om at varen (e) du bestiller kan være utsolgt. I begge tilfeller blir du kontaktet av oss så raskt som mulig.

Betalingen Kundens/kjøperens plikter

Den som er registrert som kunde/kjøperen (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra
kjøperen.
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Varer leveres på døra en gang per uke med tidspunkt avtalt på forhånd.

Angrerett

Det er ikke angrerett på salg av ferskvarer. På tørrvarer er det angrerett. Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Angrefristen på tørrvarer: 14 dager etter mottak.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig på e-post eller brev.

Utdrag fra angrerettloven

Angrerett loven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren, så sant selgeren ikke har sendt til kjøperen feil vare (jf. Angrerettloven §15 første ledd). 
I tilfelle det oppstår en konflikt partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500 
eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Kjøperens rettigheter og reklamasjon

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangelen/feilen ved en vare innen en bestemt tidsfrist.
Dersom varene blir skadet, feil eller mangler ved levering skal dette snarest meldes til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp, og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig å gi en fullstendig melding på eventuelle
skader som er oppstått.
Før feil meldes til selger, bør kunden/kjøperen undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel/problem ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike
omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.